Giaosucan's blog - Chia sẻ kiến thức theo cách bá đạo

Ticker

20/recent/ticker-posts

Setup HA K8s cluster

Automated High Availability in kubeadm v1.15: Batteries Included But  Swappable | Kubernetes

Các cloud service provider như GCE hay AWS, Digital Ocean đều cung cấp service build K8S cluster chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, chỉ vài command hoặc vài cú click là xong. Tuy nhiên, user không thể access để thực hiện những tùy chỉnh trên k8s master. Đặc biệt là khi cần setup K8S High Availability với nhiều k8s master. Do đó user phải setup K8S cluster trên VM, hoặc bare metal from scratch. Bài này trình bày cách setup một HA K8S cluster trên bare metal. Thật ra để làm thì cũng tra GG cả thôi. nhưng có update thêm khi làm thực tế

Để tự setup from scratch thì user cần hiểu kĩ về kiến trúc K8S

Chức năng của từng component trên là gì, độc giả có thể tìm trên Google, bài này đi sâu vào thực hành

Dựng một HA K8S cluster nhiều master node, tức là control plane component (kube-apiserver, kube-controller-manager and kube-scheduler) sẽ được replicas trên master node

Một HA K8S cluster cần build up on-premise có kiến trúc như ở dưới

3 master node , 3 worker node và 1 load balancing, k8s worker sẽ connect tới k8s api server thông qua load balancing thay vì connect tới trực tiếp k8s-api-server trong trường hợp có 1 master như ở trên

Step 1) Setup VM 

Như kiến trúc trên thì cần launch 3 VM master node, 3 VM worker node. Tôi sử dụng VM  (ít nhất cần 2 VCPU), dùng hệ điều hành CentOS 7, mỗi VM đặt tên lần lượt là k8s-master-01, 02, 03 và k8s-worker-01,02,03

hostnamectl set-hostname "k8s-master-1"
[root@ip-172-31-67-43 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.31.67.43 k8s-master-01
172.31.69.184 k8s-master-02
172.31.72.105 k8s-master-elb
172.31.76.86 k8s-worker-01

Các VM này được deploy trên cùng 1 VPC và subnet, security group cho phép tất cả VM trong VPC open all đảm bảo connectivity được thông suốt

Để dễ nhớ ta cần set hostname cho từng VM bằng cách add vào /etc/hosts

Mọi thao tác trên từng VM được thực hiện bới user root

Reboot lại VM, sau đó access lại, bạn có thể connect từng VM qua hostname

Step 2) Set up Load balancing 

Như kiến trúc ở trên chúng ta cần setup load balancing, có thể sử dụng nginx và haproxy. Kiến trúc này sử dụng HAproxy, sự khác biệt giữa nginx và haproxy có thể xem ở đây

Cài đặt haproxy và keepalived trên toàn bộ master và k8s-master-elb

yum install haproxy keepalived -y

Giải thích chút về keepalived, một thành phần không thể thiếu đối với hệ thống HA

keepalived - 3.1


Hiểu thật nhanh về keepalived trong trường hợp này là những con node master sẽ được gom lại thành 1 cụm máy HA, con k8s-master-01 là master, còn 02, 03 thì thành slave, standby. Tất cả con master dùng chung một virtual IP, keepalived sẽ check master nào chết bằng healthcheck để failover sang con master khác, đảm bảo hệ thống luôn high availability

Virtual IP hoạt động như hình dưới IP FailoverStep 3) Configure keepalived

Sử lại keepalived config trên con k8s-master-01

cp /etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/keepalived.conf.bak
! /etc/keepalived/keepalived.conf
! Configuration File for keepalived
global_defs {
router_id LVS_DEVEL
}

vrrp_script check_apiserver { script "/etc/keepalived/check_apiserver.sh" interval 3 weight -2 fall 10 rise 2 }

vrrp_instance VI_1 {
state MASTER
interface eth0
virtual_router_id 151
priority 255
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 123456
}
virtual_ipaddress {
172.31.72.105/24
}
track_script {
check_apiserver
}
}

Dùng ifconfig để biết VM đang sử dụng interface gì, set state k8s-master-01 là MASTER và VIP là IP của k8s-master-elb

Viết một script để check status của kube-apiserver load balancing

#!/bin/sh APISERVER_VIP=172.31.72.105 APISERVER_DEST_PORT=8443 errorExit() { echo "*** $*" 1>&2 exit 1 } curl --silent --max-time 2 --insecure https://localhost:${APISERVER_DEST_PORT}/ -o /dev/null || errorExit "Error GET https://localhost:${APISERVER_DEST_PORT}/" if ip addr | grep -q ${APISERVER_VIP}; then curl --silent --max-time 2 --insecure https://${APISERVER_VIP}:${APISERVER_DEST_PORT}/ -o /dev/null || errorExit "Error GET https://${APISERVER_VIP}:${APISERVER_DEST_PORT}/" fi

Configure keepalived tương tự trên những con master còn lại, chú ý đổi slave thành SLAVE và priority về số nhỏ hơn

Verify keepalived có hoạt động không bằng lệnh dưới sẽ thấy VIP của server

[root@k8s-master-01 ~]# ip -br a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
eth0 UP 172.31.67.43/20 172.31.72.105/24 fe80::148d:b3ff:feac:a067/64
docker0 DOWN 172.17.0.1/16

Stop keepalived trên master-01 thì sẽ thấy master-02 take over the VIP 172.31.72.105

Verify keepalived chạy OK

[root@k8s-master-01 ~]# journalctl -u keepalived -- Logs begin at Tue 2021-03-09 01:14:38 UTC, end at Tue 2021-03-09 08:40:47 UTC. -- Mar 09 01:14:52 k8s-master-01 systemd[1]: Starting LVS and VRRP High Availability Monitor... Mar 09 01:14:52 k8s-master-01 Keepalived[1275]: Starting Keepalived v1.3.5 (03/19,2017), git commit v1.3.5-6-g6fa32f2 Mar 09 01:14:52 k8s-master-01 Keepalived[1275]: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'. Mar 09 01:14:52 k8s-master-01 Keepalived[1282]: Starting Healthcheck child process, pid=1285 Mar 09 01:14:52 k8s-master-01 Keepalived[1282]: Starting VRRP child process, pid=1286 Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_healthcheckers[1285]: Initializing ipvs Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Registering Kernel netlink reflector Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Registering Kernel netlink command channel Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Registering gratuitous ARP shared channel Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'. Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: WARNING - default user 'keepalived_script' for script execution does not exist - please create. Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: SECURITY VIOLATION - scripts are being executed but script_security not enabled. Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP_Instance(VI_1) removing protocol VIPs. Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Using LinkWatch kernel netlink reflector... Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP sockpool: [ifindex(2), proto(112), unicast(0), fd(10,11)] Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 systemd[1]: Started LVS and VRRP High Availability Monitor. Mar 09 01:14:53 k8s-master-01 Keepalived_healthcheckers[1285]: Opening file '/etc/keepalived/keepalived.conf'. Mar 09 01:14:54 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP_Instance(VI_1) Transition to MASTER STATE Mar 09 01:14:55 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP_Instance(VI_1) Entering MASTER STATE Mar 09 01:14:55 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP_Instance(VI_1) setting protocol VIPs. Mar 09 01:14:55 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Sending gratuitous ARP on eth0 for 172.31.72.105 Mar 09 01:14:55 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: VRRP_Instance(VI_1) Sending/queueing gratuitous ARPs on eth0 for 172.31.72.105 Mar 09 01:14:55 k8s-master-01 Keepalived_vrrp[1286]: Sending gratuitous ARP on eth0 for 172.31.72.105
K8s-master-elb là kube-apiserver load balancing. Trong kiến trúc k8s 1 master truyền thống thì request đi thẳng tới kube-apiserver trên master, nhưng trong kiến trúc HA, request phải đi qua kube-apiserver load balancing rồi mới tới các master node

Step 4) Configure haproxy

Edit vim /etc/haproxy/haproxy.cfg

Thêm

#---------------------------------------------------------------------
# apiserver frontend which proxys to the masters
#---------------------------------------------------------------------
frontend apiserver
bind *:8443
mode tcp
option tcplog
default_backend apiserver
#---------------------------------------------------------------------
# round robin balancing for apiserver
#---------------------------------------------------------------------
backend apiserver
option httpchk GET /healthz
http-check expect status 200
mode tcp
option ssl-hello-chk
balance roundrobin
server k8s-master-01 172.31.67.43:6443 check
server k8s-master-02 172.31.69.184:6443 check

HAProxy điều tiết các request tới các backend ở đây là các master node kube-apiserver port 6443

Enable haproxy and keepalived trên 3 con master node

[root@k8s-master-02 ~]# systemctl enable keepalived --now
[root@k8s-master-02 ~]# systemctl enable haproxy –now

Verify port 8443 api server đã listening chưa bằng lệnh 

netstat -nlp |grep 8843

Virtual IP của con elb được enable

Step 5) Disable Swap, set SELinux as permissive

Swap là vùng trên disk mà OS sử dụng khi bộ nhớ ram được dùng hết. Tại sao phải có bước này bởi gì k8s không hỗ trợ container memory swap. SELinux là gì thì xem ở đây

Step 6) Cài đặt container, kubectl, kubeadm, kubelet

Chú ý nên cài docker 17.3 không nên cài những bản cao hơn để tránh vấn đề ko tương thích giữa k8s và docker

https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/

Cài đặt lần lượt 2 bản này

docker-ce-selinux-17.03.0.ce-1.el7.centos.noarch.rpm
docker-ce-17.03.0.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm

Start docker service

systemctl enable docker –now

Một số OS có thể có lỗi như ở dưới

Sửa như link

Change cgroup to systemd, driver là overlay

Thêm vào

/etc/docker/daemon.json
{
"exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
"storage-driver": "overlay"
}

Còn lại mấy tool kia thì cài như guide trên google

cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-\$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
exclude=kubelet kubeadm kubectl
EOF
yum install -y kubelet kubeadm kubectl --disableexcludes=kubernetes
systemctl enable kubelet --now
Letting iptables see bridged traffic
cat <<__EOF__ > /etc/sysctl.d/k8s.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
__EOF__
sysctl --system
sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf
iptables -P FORWARD ACCEPT

Step 7) Boostrap k8s 

[root@k8s-master-01 ~]# kubeadm init --control-plane-endpoint "k8s-master-elb:8443" --upload-certs

Cần tham số control-plane-endpoint đó là recommend của GG khi build HA k8s 

(Recommended) If you have plans to upgrade this single control-plane kubeadm cluster to high availability you should specify the –control-plane-endpoint to set the shared endpoint for all control-plane nodes. Such an endpoint can be either a DNS name or an IP address of a load-balancer.

[root@k8s-master-01 ~]# mkdir -p $HOME/.kube
[root@k8s-master-01 ~]# cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
[root@k8s-master-01 ~]# chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl get nodes
[root@k8s-master-01 ~]# kubectl get nodes NAME STATUS ROLES AGE VERSION k8s-master-01 Ready control-plane,master 18h v1.20.4 k8s-master-02 Ready control-plane,master 18h v1.20.4

Run trên những con master, worker còn lại để join node, thêm option --v=5 để xem được log

[root@k8s-master-02 ~]# kubeadm join k8s-master-elb:8443 --token 5blis3.4v3e47rkka9bqylb \
> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:e986983cba1fdec538b54e0763a8020d77304ee74251232d8b3f31ba654f9160 \
> --control-plane --certificate-key 6dd463f00b01daf0b8eee10c3e48cb83b033df2c8f8e33b92158f0

Troubleshooting

VIP un-reachable 

Trong một số trường hợp với join node bị thất bại thì cần xem logs để troubleshooting ví dụ Mình gặp lỗi khi join worker node
Worker không thể connect được virtual IP 

[centos@k8s-worker-01 ~]$ telnet k8s-master-elb 8443 Trying 172.31.72.105... telnet: connect to address 172.31.72.105: No route to host

Node not ready


Troubleshooting bằng 

kubectl describe node k8s-master-01
journalctl -e

Như note ở dưới 

https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/#pod-network

You must deploy a Container Network Interface (CNI) based Pod network add-on so that your Pods can communicate with each other. Cluster DNS (CoreDNS) will not start up before a network is installed.

Ở đây mình sử dụng flannel

https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/networking/ 

[root@k8s-master-02 ~]# cat /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist
{
"name": "cbr0",
"cniVersion": "0.3.1",
"plugins": [
{
"type": "flannel",
"delegate": {
"hairpinMode": true,
"isDefaultGateway": true
}
},
{
"type": "portmap",
"capabilities": {
"portMappings": true
}
}
]}


Đăng nhận xét

0 Nhận xét