Bóc tem em Kali Linux - Part 3

 Mời tải về Kali Linux 2020.1 (Google Drive Link) - Linux Team Việt Nam


Tiếp theo các bài trước, bài này tiếp tục giới thiệu một số lệnh network thông dụng của Kali Linux


iwconfig

Nếu như máy tính của babnj có wireless adaper, bạn có thể sử dụng lệnh iwconfig


kali@kali:~$ sudo iwconfig
route

Dùng lệnh này để print out routing tables. 

Ví dụ lệnh dưới cho biết traffic chạy qua Gateway 10.0.2.2


Ngoài ra có thể thêm, xóa các route bằng lệnh


route add -net <CIDR> gw <IP>

route delete -net <CIDR> gw <IP>

Add default gateway

route add default gw 192.168.0.1
ethtools 

Đây là tool dùng để view, setting speeds của Network card (NIC)


Metasploit

Một công cụ dùng để thực hiện pen test, opensource được phát triển bới Rapid7 technologies. môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service

Tool này hỗ trợ giao diện console, GUI và command line

Một số lệnh cơ bản của metasploit

show exploits: Xem các module exploit mà framework có hỗ trợ

use exploit_name: Chọn module exploit

info exploit_name: Xem thông tin về module exploit


Ví dụ sau khi lựa chọn module exploits, bạn có  thể lựa chọn mục tiêu cần hack


Payload là đoạn code mà sẽ chạy trên hệ thống máy tính được điều khiển từ xa.


show payloads: Liệt kê ra những payload của module exploit hiện tại

info payload_name: Xem thông tin chi tiết về payload đó


set PAYLOAD payload_name: Xác định payload module name. Sau khi lựa chọn payload nào, dùng lệnh show option để xem những option của payload đó


msf5 > set payload linux/x86/meterpreter/bind_ipv6_tcp

payload => linux/x86/meterpreter/bind_ipv6_tcp


Thực hiện exploit

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.