Hyperledger Part 5 - Deploy business network

Tiếp theo phần 4, phần này chung ta sẽ thực hành deploy business network đã implement ở phần 4
Đầu tiên, cần đóng gói business network vừa implement dưới dạng .bna file, bằng lệnh sau
Tại thư mục source code land-registry, run
composer archive create -t dir -n .


Lệnh này sẽ tạo ra bna file, dạng archived của business network vừa implement


Chạy script createPeerAdminCard để tạo peer admin.
Nếu gặp lỗi dưới đây thì kiểm tra version của node, phải là bản >8.9.0 mới dùng được
Tiến hành install 1 business network, mất khoảng 1, 2 phút để thực hiện install network
composer network install --archiveFile  land-registry@0.0.1.bna --card PeerAdmin@hlfv1


Lệnh này sẽ cần 1 peer admin business card (đã tạo ở bài trước), một phần quan trọng để deploy Hyperleger. Vì quá trình install đòi hỏi peer có quyền admin.
Bước tiếp là start the business network
composer network start --networkName land-registry --networkVersion 0.0.1 --c PeerAdmin@hlfv1 -A admin -S adminpw


Mất khoảng vài phút để start business network
Cuối cùng, chúng ta sẽ cần nhập network admin card vào mạng
composer card import --file networkadmin.card
Chạy command composer-playground
composer-playground


Bạn sẽ thấy mạng land-registry đã được deploy như hình dưới
Bấm connect để kết nối vào mạng business network
Hyperledger composer cung cấp cho các bạn giao diện để thao tác với mạng blockchain này như hình dưới


Tạo danh sách assets, participant như sau
{
 "$class": "org.acme.landregistry.PrivateIndividual",
 "id": "8413",
 "name": "Peter",
 "address": "Hanoi",
 "balance": 10000
}

{
 "$class": "org.acme.landregistry.PrivateIndividual",
 "id": "9007",
 "name": "Marry",
 "address": "Ha Nam",
 "balance": 10000
}

{
 "$class": "org.acme.landregistry.RealEstate",
 "id": "8096",
 "address": "Fcomplex",
 "squareMeters": 1000,
 "price": 100,
 "owner": "resource:org.acme.landregistry.PrivateIndividual#8413"
}

{
 "$class": "org.acme.landregistry.Bank",
 "id": "VCB",
 "name": "VCB",
 "balance": 1000
}Tại đây bạn có thể thực hiện 1 transactions như sau
{
 "$class": "org.acme.landregistry.ContractingLoan",
 "debtor": "resource:org.acme.landregistry.PrivateIndividual#8413",
 "bank": "resource:org.acme.landregistry.Bank#VCB",
 "realEstate": "resource:org.acme.landregistry.RealEstate#8096",
 "interestRate": 0.3,
 "durationInMonths": 10
}


Debtor id 8413 vay ngân hàng VCB để mua realestate 8096 với lãi suất 0.3 trong 10 tháng
Transactions được thực hiện và lưu trên mạng blockchain như ở dưới


Tương tự các bạn có thể thực hiện các giao dịch mua bán realestate khác

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.